Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MALI-STORE.PL

I.  INFORMACJE  OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego MALI-STORE.PL dostępnego pod adresem: https://mali-store.pl jest MALI Izabela Ołownia ul. Armii Krajowej 36/9 95-200 Pabianice NIP 7312083301
 2. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady dokonywania przez MALI Izabela Ołownia, sprzedaży Produktów Klientom. Regulamin jest dostępny na stroniehttps://mai-store.pl/regulamin
 3. Definicje i pojęcia:
 1. Sprzedawca – MALI Izabela Ołownia ul. Armii Krajowej 36/9 95-200 Pabianice, NIP 7312083301 będący jednocześnie właścicielem sklepu internetowego;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego oraz Klient będący osobą fizyczną dokonujący w sklepie zakupów związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nie posiadających dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Sklep internetowy – prowadzony przez MALI Izabela Ołownia na swoich portalach internetowych pod adresami https://mali-store.pl serwis internetowy;
 5. Produkt – towary przeznaczone do sprzedaży prezentowane w Serwisie;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 7. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
 8. Konto klienta - konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. 
 9. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 10. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 1. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia na Produkty dostępne w Serwisie. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Serwisie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. Klient chcący utworzyć Konto Klienta zobowiązany jest dokonać darmowej Rejestracji. Na koncie klienta gromadzone są dane osobowe oraz informacje o Kliencie dotyczące jego Zamówień składanych w Sklepie. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu  z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła. 
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 9. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ  

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://mali-store.pl i dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
 3. Do momentu potwierdzenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
 1. przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, ilość sztuk, rozmiar);
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);
 3. wybranej metody płatności;
 4. sposobu i adresu dostawy Produktów;
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 4. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa pkt 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 6. Sprzedawca zastrzega, iż realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
 1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych uniemożliwiających realizację Zamówienia;
 2. nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;
 3. obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia  złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę;

IV. DOSTAWA 

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski, a także wybranych krajów obszaru gospodarczego Unii Europejskiej.
 2. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie.
 3. Wybór niektórych form dostawy może wiązać się z ograniczeniem dostępnych metod płatności za zamówienie.
 4. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 5. Klient nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych Produktów.
 6. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 10 dni roboczych:
 1. od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
 2. od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem;
 1. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Koszty oraz formy dostawy Produktów określone są na stronie internetowej Sklepu. Dodatkowo, koszty oraz formy dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia.
 3. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

V. PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, co oznacza że są cenami brutto, przy czym nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty Klient będzie musiał dodatkowo uiścić, w zależności od wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności za zamówione Produkty.  
 2. Dopuszczalne metody płatności będą każdorazowo wyświetlane Klientowi na ścieżce zakupu, po dokonaniu wyboru formy dostawy, jak również są dostępne na stronie internetowej Sklepu. 
 3. W przypadku dokonywania przedpłaty, cenę za zamówione Produkty należy zapłacić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 4. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, albo przesyła dowód zakupu na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta w formularzu składania zamówienia.
 5. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PAYU.

  Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów.
 2. Konsument może poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy pisemnie, przesyłając właściwe oświadczenie na adres:

MALI Izabela Ołownia,

ul. Armii Krajowej 36/9, 

95-200 Pabianice 


z dopiskiem „MALI– odstąpienie od umowy”.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 3. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały   użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do  czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres:

MALI Izabela Ołownia 

ul. Armii Krajowej 36/9,

95-200 Pabianice 

z dopiskiem „MALI – zwrot”.

 1. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.

VII. REKLAMACJE 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego https://mylabs.pl/formularze.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacji (tradycyjną pocztą lub drogą mailową pod adresem: kontakt@mali-store.pl dostępnego na stronie internetowej sklepu pod adresem: https://mali-store.pl i przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres:
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w  ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

VIII. WARUNKI ŚWIADCZENIA PRZEZ SKLEP USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  6. nie zamieszczania w ramach korzystania z usług (zamieszczanie opinii, forum dyskusyjne) danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  7. nie zamieszczania w ramach korzystania z usług (zamieszczanie opinii, forum dyskusyjne) treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MALI Izabela Ołownia ul. Armii Krajowej 36/9 95-200 Pabianice NIP 7312083301 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontak@mali-store.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03-03-2022r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu. 
 2. MALI Izabela Ołownia uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu lub do dokonania zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku:
 1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
 2. zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
 3. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
 4. siły wyższej,
 5. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych MALI Izabela Ołownia ., w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.
 1. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu MALI Izabela Ołownia zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej https://mali-store.pl/regulamin. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez MALI Izabela Ołownia zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na Produkty złożone przez Klientów po wejściu w życie tych zmian. 
 2. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klientów z Serwisu i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów,
 2. problemy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których  MALI Izabela Ołownia przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
 3. korzystanie z Serwisu przez Klientów niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 4. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od  MALI Izabela Ołownia.
 1. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone w Serwisie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.). Opisy zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Korzystanie z materiałów zamieszczonych w sklepie oraz ich kopiowanie dla celów komercyjnych jest zastrzeżone formą prawną. 
 2. W celu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, powinien on posiadać:
 1. dostęp do Internetu,
 2. przeglądarkę internetową,
 3. adres poczty elektronicznej.
 1. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.